top of page

51-100 ตารางเมตร

ทำความสะอาด + ฆ่าเชื้อ

  • 4 hr
  • 2,000 บาทไทย
  • Customer's Place

Cancellation Policy

เงื่อนไขการยกเลิกงาน 1. ยกเลิก ภายใน 72 ชั่วโมง หรือ 3 วัน ก่อนเริ่มงาน บริษัทโอนเงินค่าบริการคืนให้เต็มจำนวน ทั้งนี้ ไม่รวมค่าโอน 2. ยกเลิก ภายใน 48 ชั่วโมง หรือ 2 วัน ก่อนเริ่มงาน บริษัทโอนเงินค่าบริการคืนให้ 50% ไม่รวมค่าโอน 3. ยกเลิก ภายใน 24 ชั่วโมง หรือ 1 วัน ก่อนเริ่มงาน บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมด


Contact Details

0944246366

kaniya.mobile@gmail.com

2/2 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 46 (กิตติจิตต์) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240


bottom of page