top of page

ฆ่าเชื้อในรถยนต์

เฉพาะการฉีดพ่น และ เช็ดถู ด้วยแอลกอฮอลล์ฆ่าเชื้อ

  • 1 h
  • 500 บาทไทย
  • Customer's Place

Service Description

ราคานี้ เป็นราคาให้บริการเฉพาะการฉีดพ่น และ เช็ดถู ด้วยแอลกอฮอลล์ฆ่าเชื้อเท่านั้น ไม่มีบริการทำความสะอาดทั้งภายนอกและภายในรถยนต์


Cancellation Policy

เงื่อนไขการยกเลิกงาน 1. ยกเลิก ภายใน 72 ชั่วโมง หรือ 3 วัน ก่อนเริ่มงาน บริษัทโอนเงินค่าบริการคืนให้เต็มจำนวน ทั้งนี้ ไม่รวมค่าโอน 2. ยกเลิก ภายใน 48 ชั่วโมง หรือ 2 วัน ก่อนเริ่มงาน บริษัทโอนเงินค่าบริการคืนให้ 50% ไม่รวมค่าโอน 3. ยกเลิก ภายใน 24 ชั่วโมง หรือ 1 วัน ก่อนเริ่มงาน บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมด


Contact Details

0944246366

kaniya.mobile@gmail.com

2/2 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 46 (กิตติจิตต์) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240


bottom of page